Algemene Voorwaarden

 • Artikel 1: De factuur dient betaald te worden voor de vermelde vervaldatum. Betalingen na deze datum brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.
 • Artikel 2: Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
 • Artikel 3: In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van Brugge bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Betwistingen moeten aangetekend verstuurd worden naar Zandstraat 1 te 8490 Varsenare en dit binnen de 8 kalenderdag gebeuren aan BD Techniek.
 • Artikel 4: In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.
 • Artikel 5: Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Reeds bestelde artikelen zullen volledig gefactureerd worden.
 • Artikel 6: De garantie op het materiaal is volgens de voorschriften van de fabrikant of indien anders vermeld op de factuur, garantie op de installatie bedraagt 1 jaar, dit vanaf de installatiedatum of indien anders vermeld op de factuur.
 • Artikel 7: Bij elke bestelling/goedkeuring van offerte dient de klant een voorschot te betalen van 30% van het offertebedrag.
 • Artikel 8: De opdrachtgever neemt op zich: alle risico voor schade aangebracht aan onzichtbare hindernissen zoals kabels, leidingen, tanks, en welke andere voorwerpen ook die zich op de plaats der werken bevinden en niet voorafgaandelijk aan BD Techniek werden gemeld door precieze aanduiding op de door de opdrachtgever te verschaffen plans én op de werf werden aangeduid.
 • Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
  Het geleverde materiaal blijft eigendom van BD Techniek tot de volledige betaling van de goederen/factuur, zowel in hoofdsom als aanhorigheden. In geval de koper zijn verbintenissen niet naleeft, heeft de verkoper het recht de goederen zonder enige ingebrekestelling of zonder enige procedurevorm gelijk waar terug te halen. Dit eigendomsvoorbehoud geldt tevens in geval van faillissement van de koper.

Bram Debruyne Techniek
Zandstraat 1
8490 Varsenare
BTW: BE0811.046.692